REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„Wianki Pianki"

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego Wianki Pianki, znajdującego się pod adresem  www.wiankipianki.pl, zwanego dalej "Sklepem".

 2. Sklep prowadzony jest przez Paulinę Pytel, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "PRACOWNIA ARTYSTYCZNA PAULINA PYTEL" z siedzibą: 02-796 Warszawa, ul. Melchiora Wańkowicza 7a/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9512467154, REGON 380917149, zwaną dalej "Administratorem".

 3.  Adres Sklepu i dane kontaktowe:

  4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu  powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

  5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

 

§ 2. Definicje

 

 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

  1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.wiankipianki.pl, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

  2. Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

  3. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

  4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta                   zamówień.

  5. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na       wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-         mail, imienia i nazwiska.

  6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub                     zawodową.

  7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym i             imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

  8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

  9. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

  10. Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

§ 3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu biżuterii i dodatków ślubnych.

 2. Oferowane przedmioty są nowe, tworzone na zamówienie (rękodzieło).

§ 4.  Polityka prywatności

 

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych  w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

 2.  Administratorem Danych osobowych  jest Paulina Pytel, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "PRACOWNIA ARTYSTYCZNA PAULINA PYTEL" z siedzibą: 02-796 Warszawa, ul. Melchiora Wańkowicza 7a/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9512467154, REGON 380917149

 3.   Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

 • zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

 • doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie ,

 • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

 • zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

 • przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

  5.  Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i                         marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych

       związanych ze Sklepem.

  6. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez  następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres,          telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego                            jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:

 • Kurier InPost

 • Poczta Polska

 • InPost Paczkomaty

  7. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

  8. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe           wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

  9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby                               przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

  10. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z             powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w            transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

  11. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

       a)     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu                     Umowy Sprzedaży.

       b)     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail                   treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

       c)     Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na                         każde żądanie Klienta.

 

§ 5.  Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sklepu internetowego www.wiankipianki.pl oraz poprzez maila: wiankipianki@gmail.com.

 2. Realizacja zamówienia następuje, gdy Kupujący wypełni pojawiający się po zakupie formularz, zaakceptuje regulamin i potwierdzi zakup.

 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia mailem lub telefonicznie.

 4. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

 5. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

 6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

  • potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

  • Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

  • W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 7. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

 8. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 9. Termin  na wykonanie płatności wynosi 1 od 3 dni od dnia złożenia zamówienia

  10. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

 • płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora  pocztowego lub firmę kurierską,

 • zwykły przelew,

  11. Zamówiony towar jest realizowany w przeciągu 10 dni roboczych:

 • od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,

 • od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze

  12. Poprzez czas realizacji zamówienia należy rozumieć ilość dni od daty wpłynięcia należności w kwocie odpowiadającej zamówieniu danego klienta            wraz z kosztami przesyłki do dnia nadania przesyłki przez sprzedającego. Czas dostawy/transportu, czyli okres od dnia nadania przesyłki przez              sprzedającego do dnia dostarczenia przez doręczyciela nie jest czasem realizacji zamówienia.

  13. Jeżeli zamówienie wykonywane jest na indywidualne zamówienie, wtedy podajemy przybliżony czas realizacji, zwykle realizacja zamówienia                      indywidualnego trwa nie dłużej  niż 15 dni.  Czas dostawy/transportu, czyli okres od dnia nadania przesyłki przez sprzedającego do dnia                          dostarczenia przez doręczyciela nie jest czasem realizacji  zamówienia.

  14. Do zawarcia umowy sprzedaży produktów indywidualnych dochodzi w momencie zatwierdzenia finalnego produktu przez Klienta (w postaci                   zdjęć wysłanych do  zatwierdzenia).

 15. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Poczty Polskiej lub do Paczkomatów InPost. Koszty przesyłki zostały określone w              zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.

 16. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę.

 17. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer         przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod następującym adresem: http://dpd.com.pl.

 18. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu                       poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić         od umowy.

 19. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy         (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru)  uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi,             jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

  20. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia           faktury VAT:

 • Imię i nazwisko/firmę,

 • Adres zamieszkania/siedziby,

 • Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

 • Numer zamówienia,

 • Adres korespondencyjny

  21. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji                         związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.

​  22. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza                natychmiastowego zawarcia  umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

§ 6.  Reklamacje

 

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar)  ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar)  jest niezgodna z umową, jeżeli:

 •  nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

  3. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć produktu, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje             itd.) nie mogą być podstawą        do reklamacji towaru.

  4. Towar wykonywany jest ręcznie jego wygląd oraz wymiary mogą w niewielkim stopniu odbiegać od egzemplarzy prezentowanych na zdjęciach.

  5. Reklamacji nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie, szyte na miarę, zamówienia produktów zmodyfikowanych zgodnie                życzeniem klienta, czyli takich         którym nadano cechy i właściwości ściśle określone przez klienta i związane z osobą (np. kolor, długość).

  6. Reklamacja jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, nie został uszkodzony, jest oryginalnie zapakowany.

  7. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres wiankipianki@gmail.com lub listem poleconym na                   adres Paulina Pytel, ul. M. Wańkowicza 7a/6, 02-796 Warszawa.

  8. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np.            login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

  9. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy,           Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez             nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli             rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad           lub usunięcia wady.

  10. Jeżeli Klient jest Konsumentem , może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo                     zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest                     niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów           uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie                       narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

  11. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy          bez wady.

  12. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  13. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie                 uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

  14.   Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient                         zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-           mail.

  15. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli           naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta                                 alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

  16. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

§ 7.  Zwrot towaru

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient  będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy.

 2. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, na adres: Paulina Pytel, ul. M. Wańkowicza 7a/6, 02-796 Warszawa. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, na adres: wiankipianki@gmail.com.   Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi będącemu konsumentem, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie, szyte na miarę, zamówienia produktów zmodyfikowanych zgodnie                  życzeniem klienta, czyli takich  którym nadano cechy i właściwości ściśle określone przez klienta i związane z osobą (np. kolor, długość).

  5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Paulina Pytel, ul. M. Wańkowicza 7a/6, 02-796 Warszawa         lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił id umowy.

  6. Zwrot  jest możliwy tylko wówczas, gdy produkt nie był używany, nie został uszkodzony, jest oryginalnie zapakowany.

  7. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

  8. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru  pokrywa Klient .

  9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są otrzymane od niego płatności, za towar (sklep nie zwraca kosztów dostaw),          niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał zwrot towaru.

  10. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny                sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 

  11. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez              przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez                niego dodatkowych kosztów.

  12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do                       stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8. Anulowanie zamówienia

  1. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który poprzednio odmówił przyjęcia zamówienia płatnego        przy odbiorze.

  2. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli w ciągu 3 dni od dnia przyjęcia zamówienia nie zostanie dokonana                           kompletna wpłata  na rachunek bankowy Sklepu (dotyczy to zamówień, które powinny być opłacone przed wysłaniem) .

  3. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli przesyłka nie została odebrana przez Klienta lub wróci do Sklepu.

  4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy anulowania zamówienia po wpłacie i rozpoczęciu prac.

 

§ 9. Własności Intelektualne

  1. Zabrania się wykorzystywania materiałów publikowanych na stronie internetowej www.wiankipiankipl, w tym zdjęć i opisów towarów bez                        pisemnej zgody Administratora.