Polityka prywatności

 

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych  w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

 2.  Administratorem Danych osobowych  jest Paulina Pytel, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "PRACOWNIA ARTYSTYCZNA PAULINA PYTEL" z siedzibą: 02-796 Warszawa, ul. Melchiora Wańkowicza 7a/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9512467154, REGON 380917149

 3.   Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Paulinie Pytel, adres M. Wańkowicza 7a/6, 02-796 Warszawa.

 4.   Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

 • zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

 • doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie ,

 • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

 • zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

 • przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

  5.  Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i                         marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych

       związanych ze Sklepem.

  6. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez  następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres,          telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego                            jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:

 • Kurier DPD

 • Poczta Polska

 • InPost Paczkomaty

  7. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

  8. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe           wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

  9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby                               przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

  10. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z             powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w            transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

  11. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

       a)     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu                     Umowy Sprzedaży.

       b)     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail                   treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

       c)     Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na                         każde żądanie Klienta.